Projectleider Wijkgerichte Aanpak Amsterdam Zuidoost

Bevolkingsonderzoek Midden-West wil de toegankelijkheid van het bevolkingsonderzoek borstkanker verbeteren in wijken met een lage opkomst. Vaak zijn dit wijken waar veel vrouwen wonen met een niet-westerse achtergrond, een lage sociaaleconomische status en verminderde gezondheidsvaardigheden. 

Johanneke is op zeer korte termijn gestart als projectleider en heeft het project vliegensvlug eigen gemaakt en met de juiste prioritering de noodzakelijke stappen gezet om het project te doen laten slagen.  Met haar enthousiasme, vakkundigheid en openheid was zij snel verbonden met het interne team en opdrachtgevers. Ik ben heel tevreden met het resultaat van deze opdracht. – Marina Klein, Bestuurssecretaris

Mij is gevraagd om als projectleider de Wijkgerichte Aanpak in Amsterdam Zuidoost op te zetten, te coördineren, te begeleiden en mede uit te voeren. In overleg met een intern team heb ik een voor de organisatie relevant netwerk gecreëerd, een gezondheidsvoorlichter aangesteld en intern de planning, de communicatie en het klantcontact op elkaar afgestemd rondom de wijkgerichte aanpak. In samenwerking met gezondheidscentra, buurtcentra, seniorenclubs en sleutelpersonen uit de wijk is voorlichting gegeven aan vrouwen zodat zij in staat waren een geïnformeerde keuze over deelname aan het bevolkingsonderzoek te maken. 

Opdrachtgever
Bevolkingsonderzoek Midden-West

Periode
november 2018 – april 2019

Projectleiding Creatieve Aanpak Autobranden

 

De bestrijding van autobranden is in Utrecht een taai vraagstuk. Nieuwe, creatieve, oplossingen zijn nodig omdat bestaande oplossingen niet (voldoende) werken. Binnen de gemeente Utrecht is reeds een taskforce aan de slag om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Daarnaast wil de gemeente samen met de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en andere stakeholders in een creatieve sessie op zoek naar nieuwe inzichten en oplossingen.

Vanuit Open Concept heb ik deze creatieve sessie georganiseerd. Daarnaast heb ik samen met de collega’s van Open Concept stakeholders bij elkaar gebracht in een voorbereidende sessie, een nadere verkenning naar dit vraagstuk gedaan en de verslaglegging van de sessie verzorgd. Ook heb ik contact gelegd met studenten co-design die parallel aan dit traject ook met dit vraagstuk aan de slag zijn gegaan. Tijdens de Designsessie gingen ruim 70 deelnemers in verschillende creatieve rondes gestructureerd aan de slag met het vraagstuk. Resultaat van de dag waren prototypes van acht eerste oplossingsrichtingen die aan de burgemeester van Utrecht zijn gepresenteerd.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Partners
Henk van Zeijts & Politie

Periode
juli 2018 – september 2018

Begeleiding Gebruikersgroep

Binnen het programma KunstLAB is het RKD bezig met de ontwikkeling van een nieuwe unieke kunsthistorische onderzoeksfaciliteit: RKD Research. RKD wil gebruikersgroepen betrekken bij de ontwikkeling van RKD Research om zo:
• draagvlak te creëren,
• inzicht te krijgen in de behoeften van de doelgroepen,
• richting te geven aan de functionaliteiten en hierin prioriteiten te bepalen,
• gedurende het ontwikkelproces bij te kunnen sturen als dat nodig is,
• en tot een bruikbaar, relevant en aantrekkelijk resultaat te komen.

Mij is gevraagd om het proces van de gebruikersgroep Zoeken & Vinden te begeleiden: de gebruikersgroep samen te stellen, een aanpak te ontwikkelen en vier bijeenkomsten te organiseren om bovenstaand doel te bereiken. Parallel aan deze Gebruikersgroep wordt ook de Gebruikersgroep Dienstverlening & Abonnementen ingericht. Deze groep wordt begeleid door Martijn Heijstek. De aanpak voor beide groepen geven we gezamenlijk vorm. Ik zal ondersteunen bij de bijeenkomsten van deze gebruikersgroep.

Opdrachtgever
RKD

Partners
Martijn Heijstek

Periode
september 2018 – mei 2019

Verkenning Creatieve Bedrijven

Voor CLICKNL breng ik de omvang, capabilities, thema’s, maatschappelijke uitdagingen, toepassingsdomeinen en disciplines van creatieve bedrijven in kaart.

Opdrachtgever
CLICKNL

Periode
september 2018 – december 2018

Verkenning werkplek 21e eeuw

 

Het RKD gaat verhuizen. De nieuwe locatie van het RKD moet een moderne ontmoetingsplek worden voor studenten, professionals en professionele amateurs op het terrein van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Hier is niet alleen ruimte voor ontmoeting, maar ook voor samenwerken en concentratie. De tijd tot aan de verhuizing wordt benut om na te denken over de inrichting van de nieuwe locatie. Experimenten op de huidige locatie helpen hierbij. Tegelijkertijd wordt de beeldcollectie gedigitaliseerd. Aanleiding voor de vraag welke digitale en fysieke onderzoeksfaciliteiten het RKD aan haar bezoekers en gebruikers van de beeldcollectie moet bieden om een aantrekkelijke plek te blijven om naar toe te komen.

Ik ben met deze vraag aan de slag gegaan vanuit de Design Thinking methodiek. Ik heb de expertise en ideeën van medewerkers en (vaste) bezoekers als vertrekpunt
genomen en via observaties en gesprekken zo goed mogelijk geprobeerd om te begrijpen hoe zij de gedigitaliseerde ‘groene dozen’ straks willen gebruiken. De resultaten hiervan heb ik gepresenteerd aan het MT en op basis hiervan zijn een aantal vervolgacties in gang gezet:

  • Er zijn twee schermen met een hele hoge resolutie geplaatst in de studiezaal. Deze schermen maken het mogelijk om de gedigitaliseerde afbeeldingen zeer gedetailleerd te bestuderen en met elkaar te vergelijken.
  • De inzichten uit de interviews hebben geleid tot een aanscherping van het Programma van Eisen voor RKD Research, de nieuw te ontwikkelen digitale onderzoeksfaciliteit. Ook wordt een gebruikersgroep ingericht die op een aantal momenten betrokken zal worden bij de verdere ontwikkeling van RKD Research. Ik zal deze gebruikersgroep de komende maanden verder begeleiden.
  • Tenslotte gaat een groep Co-Design studenten van de Hogeschool Utrecht in december en januari experimenteren met de inrichting van de studiezaal zodat er plekken ontstaan voor ontmoeting, samenwerken en concentratie. Zij zullen zich hierbij baseren op de inzichten uit de interviews. De resultaten van deze experimenten helpen het RKD bij het maken van plannen voor de inrichting van de nieuwe RKD locatie.

Opdrachtgever
RKD

Partners
Boudewien van den Berg

Periode
juni 2018 – september 2018

Verkenning Creatieve Broedplaatsen

 

Het kabinet heeft met de Regio Deal extra middelen vrijgemaakt voor de versterking van de regio. Aanleiding voor CLICKNL om creatieve hubs & broedplaatsen in de regio in kaart te brengen en te bekijken voor wie de Regio Deal interessant kan zijn. Ik heb deze verkenning voor CLICKNL verzorgd. Vervolgens heb ik de Regio Deal onder de aandacht gebracht van een aantal van deze broedplaatsen en hen aangemoedigd gebruik te maken van deze mogelijkheid. 

Opdrachtgever
CLICKNL

Periode
april 2018 – september 2018

Projectleiding Responsible Innovation

 

In alle facetten van ons leven krijgen we te maken met nieuwe technologieën. We omringen ons in een rap tempo met digitale dienstverlening. Steeds vaker zien we hoe deze systemen op gespannen voet staan met publieke waarden als openbare orde, privacy, autonomie of menselijke waardigheid.

Met Responsible Innovation verkent SETUP samen met Danielle Arets (Capada) of we de ethische en maatschappelijke gevolgen van innovatie niet al in een veel eerder stadium bespreekbaar kunnen maken. Ik neem de projectleiding voor mijn rekening, schrijf mee aan subsidieaanvragen en doe de marktverkenning.

 

Opdrachtgever
SETUP

Partners
Danielle Arets

Periode
januari 2018 – juni 2018

Projectleiding SlimCity

 

De gemeente Utrecht verkent hoe technologie kan bijdragen aan een betere stedelijke ontwikkeling. De Merwedekanaalzone is gekozen als eerste gebied om aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een stedelijk integraal digitaal platform. Een platform waarop allerlei gebiedsdata beschikbaar zijn, waarop verschillende (toekomst)scenario’s kunnen worden ervaren en waarop ook de ideeën van burgers worden vormgegeven. Met dit platform wil de gemeente Utrecht bijdragen aan een groene, gezonde en slimme stad. De opdracht bestond uit twee fases:

  1. Een analyse van het vraagstuk, een vooronderzoek naar technologieën en toepassingen en een verkenning van de vraagstukken waar bewoners en gebruikers van de Merwedekanaalzone mee te maken hebben en wat verschillende technologieën daar aan zouden kunnen bijdragen. Dat laatste deden we via een Designsessie. Het resultaat van deze fase is een rapportage en aanbevelingen.
  2. In de tweede fase gingen drie coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties aan de slag met participatie, fietsmobiliteit en gezondheidsvoorzieningen van de toekomst. Het resultaat van deze fase zijn drie demonstrators die laten zien hoe technologie kan bijdragen aan participatieve gebiedsontwikkeling: SpeelRuimte, FietsBereik en Krasse Kavels. Deze drie demonstrators zijn vervolgens verwerkt in een expositieobject dat van april 2018 tot augustus 2018 te zien is in het Stadskantoor van Utrecht. Daarnaast is opnieuw een rapportage met kansen en aanbevelingen opgeleverd.

Vanuit Open Concept was ik verantwoordelijk voor de algemene projectleiding, de organisatie van een aantal ontwerpsessies, het samenstellen en betrokken houden van de coalities en het begeleiden van de demonstrator FietsBereik. SlimCity heeft ook een eigen website waar nog veel meer over dit project is te lezen.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Partners
Henk van Zeijts (Vrije Ruimte) en Tom van de Wetering (Open Concept). In fase 1 was ook Emilie Vlieger (Vliegerprojecten) betrokken.

Periode
januari 2017 – april 2018

Gastdocent Ondernemerschap voor Geesteswetenschappers

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht wil haar masterstudenten beter voorbereiden op een maatschappij waarin ondernemerschap wordt gevraagd. Daarom heb ik, samen met Micha Hamel, Tom van de Wetering en Sjoer Bergervoet (Career Office) een keuzevak ontwikkeld over ondernemerschap. Een aantal van de lessen worden eveneens door mij verzorgd. Dit vak werd in het studiejaar 2016-2017 aangeboden in het 4e trimester. In de twee studiejaren die daarop volgden nam Els Stonks de rol van Micha Hamel over en gaven we het vak in het 3e trimester.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen

Periode
december 2016 – juni 2017
december 2017 – april 2018
december 2018 – april 2019

Kennissecretaris The Human Touch

 

De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de uitdagingen van vandaag en morgen te lijf te kunnen gaan vraagt de sector om een sterke kennisbasis.

Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Creatieve Industrie ontwikkelt CLICKNL de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de creatieve industrie. Deze agenda schetst de onderwerpen en kennisgebieden waarop de kennisbasis van de creatieve industrie verder versterkt en uitgebreid dient te worden. De KIA geeft daarmee richting aan R&D in de creatieve industrie en inspireert creatieve professionals om met kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen samen te werken aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De Kennis- en Innovatieagenda vormt daarnaast de basis voor het kennis- en innovatiecontract waarin overheid, kennisinstituten en de topsectoren met elkaar afspreken hoe CLICKNL, aan de hand van onderzoek, invulling geeft aan innovatie. De agenda en het innovatiecontract zijn bovendien richtinggevend voor de calls (financiering) voor onderzoek.

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 krijgt invulling langs drie thematische lijnen:

  1. Design for Change: ontwerpen op systeemniveau, gericht op maatschappelijke impact.
  2. The Human Touch: het bereiken, betoveren, en aansporen van mensen; de menselijke maat.
  3. Value Creation: het organiseren en vernieuwen van de waardecreatie in de sector.

Ik ben kennissecretaris van The Human Touch. Dat betekent dat ik het kernteam ondersteun en begeleidt bij het samenstellen van de agenda.

Opdrachtgever
CLICKNL

Periode
april 2017 – oktober 2017

Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht