Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van diensten door Faem gevestigd te Utrecht aan de Cornelis Roobolstraat 138.
(Download deze algemene voorwaarden)

Versie 1 – april 2013

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Faem: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden: Faem, KvK nr: 30251295
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft, de wederpartij van Faem
Dagen: alle kalenderdagen
Overeenkomst: de schriftelijke Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Faem
Opdracht: de in de Overeenkomst vermelde werkzaamheden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Faem en een Opdrachtgever waarop Faem deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden, of een deel er van, niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Faem, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Faem en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen & Offertes
3.1 De door Faem gemaakte Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 Dagen, tenzij anders aangegeven. Faem is slechts aan de Offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de op de offerte genoemde termijn wordt bevestigd.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en Offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Prijsopgaven en prijzen die in rekening worden gebracht zijn ofwel gebaseerd op nacalculatie (zie artikel 3a) ofwel een vast bedrag genoemd in de offerte of de opdrachtbevestiging (zie artikel 3b).
3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op gegevens waarop Faem beschikt op het moment van uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Faem zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de bedoelde aanbieding of offerte, dan is Faem bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel prijzen aan te passen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Faem niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen en offertes zijn eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
3.6 Indien het vanwege de actualiteit of korte tijdsplanning nodig is dat met de werkzaamheden wordt begonnen alvorens een contract gezamenlijk is ondertekend, zorgt Faem voor een kort werkcontract dat geldt totdat het daadwerkelijke contract is ondertekend. Het werkcontract kan akkoord worden verklaard via een akkoord per mail door de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op dit werkcontract. In het korte werkcontract staat altijd tenminste een uurprijs genoemd. Mocht de definitieve opdracht uiteindelijk niet door gaan worden gemaakte uren in rekening gebracht tegen het genoemde tarief.

Artikel 3a. Nacalculatie
3a.1 Indien een opdracht wordt verricht op basis van nacalculatie brengt Faem de tijd die aan de betreffende opdracht is besteed vermenigvuldigd met de in de Overeenkomst afgesproken tarieven in rekening, vermeerderd met alle door Faem bij de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten.
3a.2 De door Faem aan de opdracht bestede tijd zal blijken uit de urenregistratie die door Faem wordt bijgehouden, waarvan Opdrachtgever op verzoek een specificatie zal ontvangen. Deze urenregistratie is voor beide partijen bindend. Faem zal conform deze registratie factureren.
3a.3 Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die zijn besteed aan het vervullen van de opdracht en de reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 3b. Vaste prijs
3b.1 Indien een vaste prijs is overeengekomen, behoudt Faem zich het recht voor onvoorziene (extra)-werkzaamheden in rekening te brengen aan Opdrachtgever, berekend op basis van nacalculatie ex artikel 3a, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening komen van opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht
4.1 Faem zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2 Faem bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, docht neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.3 De in de aanbieding en/of de Overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen termijn van uitvoering van de opdracht
geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Faem derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4.4 De genoemde c.q. overeengekomen termijn van uitvoering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welk:
– er sprake is van vertraging ten gevolge van enige de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, voor zover deze Faem niet kan worden toegerekend
– opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens Faem uit welke hoofde dan ook, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet, tekort schiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten
– opdrachtgever Faem niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren, deze situatie doet zich o.a. voor indien opdrachtgever in gebreke blijft de benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever
5.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en omstandigheden, waarvan Faem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Faem worden verstrekt.
5.2 Faem is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever de door Faem verlangde
gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als Faem wenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat
opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Faem verstrekte gegevens en informatie. Faem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Faem is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Faem aantoonbaar kenbaar behoorde te zijn.
5.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Faem de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.
5.6 Opdrachtgever vrijwaart Faem voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
5.4 Inzet van medewerkers van Opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.
5.5 Opdrachtgever is gehouden Faem onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Onder bedoelde feiten en omstandigheden zijn in ieder geval te begrijpen: interne reorganisatie, surseance van betaling, faillissement, liquidatie, strafrechtelijk onderzoek, beslaglegging onder opdrachtgever en het persoonlijk aansprakelijk stellen van één der bestuurders van opdrachtgever of allen van hen.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Faem zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Faem de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4 In afwijking van 6.3 zal Faem geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Faem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Faem zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door Faem verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Faem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
8.3 Faem behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door Faem voorzien was, de Overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de Opdrachtgever niet vrij de Overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
– de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 30 Dagen)
– de overmacht betreft een niet wezenlijk onderdeel van de Overeenkomst
9.2 Ontbinding van de Overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de Overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.
9.3 Ontbinding van de Overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.
9.4 Indien Faem bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
9.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Opdrachtgever en Faem geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de Overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen.

Artikel 10. Annuleren & Opzeggen
10.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt of ontbindt, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht Faem te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de opzegging of ontbinding.
10.2 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uren van te voren) te worden geannuleerd en/of naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde zullen minimaal de helft van het afgesproken aantal werkuren door Faem in rekening worden gebracht en een ophogend effect op de afgesproken offerte vertonen.
10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever heeft Faem het recht op compensatie voor het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Faem zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
10.4 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Faem zal Faem in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 11. Gebreken & klachten
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 Dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Faem. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat Faem in staat is adequaat te reageren.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Faem de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Faem slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
12.2 Na het verstrijken van 14 Dagen na de factuurdatum volgt een herinnering met een termijn van 7 Dagen. Na het verstrijken van deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim. Faem is gerechtigd de Opdrachtgever een rente van 1% per maand te berekenen gerekend vanaf de dag van verzending van de betreffende factuur.
12.3 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is Faem gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle overige incassokosten bij de Opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn.
12.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Faem op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Indien Faem aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.
12.6 In geval van nacalculatie als bedoeld in artikel 3a is Faem gerechtigd per maand de in de afgelopen periode gemaakte uren, vermeerderd met de gemaakte kosten te factureren.
12.7 Bij Opdrachten met een vaste prijs van minder dan €20.000,- mag Faem als volgt factureren: 80% bij acceptatie van de Opdracht en 20% na afronding van de Opdracht.
12.8 Bij Opdrachten met een vaste prijs van meer dan €20.000,- mag Faem als volgt factureren: 40% bij acceptatie van de Opdracht, 40% halverwege de uitvoering van de Opdracht en 20% na het afronden van de Opdracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Faem is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Faem verwijt van schuld gemaakt kan worden. De aansprakelijkheid van Faem, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag van het gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.2 Faem is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.
13.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Faem zodra deze zich op de locatie van Opdrachtgever dan wel plaats van aflevering/dienstverlening bevinden een en ander voor zover niet te wijten aan een Faem toe te rekenen tekortkoming.
13.4 Indien Faem op verzoek van Opdrachtgever samenwerkt met een of meer andere instellingen, adviesbureaus of deskundigen c.q. een of meer andere instellingen of deskundigen inschakelt, zal Faem voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn indien en voor zover Faem deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1 Faem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de Overeenkomst Faem ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2 Voorts is Faem bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Faem op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Faem de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
14.4 Faem behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Geschillenbeslechting en Toepasselijk recht
15.1 Op elke Overeenkomst tussen Faem en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving