Projectleiding SlimCity

 

De gemeente Utrecht verkent hoe technologie kan bijdragen aan een betere stedelijke ontwikkeling. De Merwedekanaalzone is gekozen als eerste gebied om aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een stedelijk integraal digitaal platform. Een platform waarop allerlei gebiedsdata beschikbaar zijn, waarop verschillende (toekomst)scenario’s kunnen worden ervaren en waarop ook de ideeën van burgers worden vormgegeven. Met dit platform wil de gemeente Utrecht bijdragen aan een groene, gezonde en slimme stad. De opdracht bestond uit twee fases:

  1. Een analyse van het vraagstuk, een vooronderzoek naar technologieën en toepassingen en een verkenning van de vraagstukken waar bewoners en gebruikers van de Merwedekanaalzone mee te maken hebben en wat verschillende technologieën daar aan zouden kunnen bijdragen. Dat laatste deden we via een Designsessie. Het resultaat van deze fase is een rapportage en aanbevelingen.
  2. In de tweede fase gingen drie coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties aan de slag met participatie, fietsmobiliteit en gezondheidsvoorzieningen van de toekomst. Het resultaat van deze fase zijn drie demonstrators die laten zien hoe technologie kan bijdragen aan participatieve gebiedsontwikkeling: SpeelRuimte, FietsBereik en Krasse Kavels. Deze drie demonstrators zijn vervolgens verwerkt in een expositieobject dat van april 2018 tot augustus 2018 te zien is in het Stadskantoor van Utrecht. Daarnaast is opnieuw een rapportage met kansen en aanbevelingen opgeleverd.

Vanuit Open Concept was ik verantwoordelijk voor de algemene projectleiding, de organisatie van een aantal ontwerpsessies, het samenstellen en betrokken houden van de coalities en het begeleiden van de demonstrator FietsBereik. SlimCity heeft ook een eigen website waar nog veel meer over dit project is te lezen.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Partners
Henk van Zeijts (Vrije Ruimte) en Tom van de Wetering (Open Concept). In fase 1 was ook Emilie Vlieger (Vliegerprojecten) betrokken.

Periode
januari 2017 – april 2018

Gastdocent Ondernemerschap voor Geesteswetenschappers

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht wil haar masterstudenten beter voorbereiden op een maatschappij waarin ondernemerschap wordt gevraagd. Daarom heb ik, samen met Micha Hamel, Tom van de Wetering en Sjoer Bergervoet (Career Office) een keuzevak ontwikkeld over ondernemerschap. Een aantal van de lessen worden eveneens door mij verzorgd. Dit vak werd in het studiejaar 2016-2017 aangeboden in het 4e trimester. In de twee studiejaren die daarop volgden nam Els Stonks de rol van Micha Hamel over en gaven we het vak in het 3e trimester.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen

Periode
december 2016 – juni 2017
december 2017 – april 2018
december 2018 – april 2019

Kennissecretaris The Human Touch

 

De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de uitdagingen van vandaag en morgen te lijf te kunnen gaan vraagt de sector om een sterke kennisbasis.

Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Creatieve Industrie ontwikkelt CLICKNL de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de creatieve industrie. Deze agenda schetst de onderwerpen en kennisgebieden waarop de kennisbasis van de creatieve industrie verder versterkt en uitgebreid dient te worden. De KIA geeft daarmee richting aan R&D in de creatieve industrie en inspireert creatieve professionals om met kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen samen te werken aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De Kennis- en Innovatieagenda vormt daarnaast de basis voor het kennis- en innovatiecontract waarin overheid, kennisinstituten en de topsectoren met elkaar afspreken hoe CLICKNL, aan de hand van onderzoek, invulling geeft aan innovatie. De agenda en het innovatiecontract zijn bovendien richtinggevend voor de calls (financiering) voor onderzoek.

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 krijgt invulling langs drie thematische lijnen:

  1. Design for Change: ontwerpen op systeemniveau, gericht op maatschappelijke impact.
  2. The Human Touch: het bereiken, betoveren, en aansporen van mensen; de menselijke maat.
  3. Value Creation: het organiseren en vernieuwen van de waardecreatie in de sector.

Ik ben kennissecretaris van The Human Touch. Dat betekent dat ik het kernteam ondersteun en begeleidt bij het samenstellen van de agenda.

Opdrachtgever
CLICKNL

Periode
april 2017 – oktober 2017

Procesbegeleiding BiSC

 

Vanuit de kracht van de Werkplek van de 21e Eeuw wil BiSC onderzoeken of er een tool ontwikkeld kan worden die bibliotheken kunnen gebruiken om jongeren die driegen buiten de boot te vallen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling als het gaat om de basisvaardigheden lezen, schrijven en digitaal.

Voor de onderzoek en ontwerp van deze tool is een projectgroep samengesteld met relevante belanghebbenden en experts. Ik ben gevraagd om de kickoff bijeenkomst van deze projectgroep vorm te geven, te begeleiden en hier verslag van te doen. De volgende stap in de ontwikkeling van de tool is het opstellen van een Custumer Journey. Dit wordt begeleid door Karin Prinsen van Blue Jay Experience.

Opdrachtgever
BiSC

Periode
mei 2017 – juni 2017

Adviseur Nieuwe Media

 

In de opmaat naar de verhuizing van de centrale bibliotheek naar de Neude en de opening van een nieuwe vestiging in Leidsche Rijn is bibliotheek Utrecht bezig met planvorming voor haar toekomstige activiteiten. Jeugd, Debat en Nieuwe Media zijn de drie pijlers waarop de komende jaren de focus komt te liggen. De pijler Nieuwe Media is vooralsnog een klein onderdeel in het totale aanbod. Voor nadere invulling van deze pijler is het nodig om hier een heldere visie voor te ontwikkelen. Bibliotheek Utrecht heeft SETUP gevraagd om samen met haar deze visie verder uit te werken tot een roadmap om de komende jaren op door te bouwen. SETUP heeft mij gevraagd om hieraan mee te schrijven.

Opdrachtgever
SETUP > Bibliotheek Utrecht

Periode
april 2017 – juli 2017

Coach Jij Maakt Het Mee

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het FCP wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

Met Jij Maakt Het Mee (JMHM) wil het FCP aansluiten op ontwikkelingen in de amateurkunstsector en vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Veel mensen maken met groot enthousiasme kunst in hun vrije tijd of zijn actief als erfgoedbeoefenaar. Dat gebeurt steeds minder in traditionele verbanden en meer en meer ad hoc, online of via onverwachte kruisbestuivingen. Met JMHM ondersteunt het FCP bijzondere projecten waar het publiek en de samenleving om vragen. Op het platform kunnen deelnemers, publiek en geïnteresseerden aangeven wat ze belangrijke projecten vinden.

Als JMHM coach word ik gekoppeld aan indieners van aanvragen. Zij krijgen zes weken de tijd om hun aanvraag af te maken. In die periode denk ik met hen mee om tot een zo goed mogelijke aanvraag en dus ook om tot een zo goed mogelijk project te komen.

Opdrachtgever
Fonds voor Cultuurparticipatie

Periode
april 2016 – april 2018

Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving