Projectcoördinatie SlimCity

 

De gemeente Utrecht heeft het initiatief genomen om te verkennen hoe technologie kan bijdragen aan een betere stedelijke ontwikkeling. De Merwedekanaalzone is gekozen voor de eerste verkenning. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een stedelijk integraal digitaal platform. Een platform waarop allerlei gebiedsdata beschikbaar zijn, waarop verschillende (toekomst)scenario’s kunnen worden ervaren en waarop ook de ideeën van burgers worden vormgegeven. Met dit platform wil de gemeente Utrecht bijdragen aan een groene, gezonde en slimme stad.

De Merwedekanaalzone is op dit moment volop in ontwikkeling. Daarom is ervoor gekozen om de verkenning naar de mogelijkheden te starten in dit gebied. Vanuit Open Concept ben ik verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, de organisatie van een Ontwerpsessie met bewoners en gebruikers en schrijf ik mee aan de rapportage en aanbevelingen. Ik doe dit in nauw overleg met Henk van Zeijts van Vrije Ruimte die verantwoordelijk is voor de overall projectleiding en conceptbewaking. Tom van de Wetering van Open Concept neemt de technologische verkenning voor zijn rekening en Emilie Vlieger van Meer Merwede zorgt voor de inbedding in het gebied.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Periode
januari 2017 – april 2018

Gastdocent Ondernemerschap voor Geesteswetenschappers

 

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht wil haar masterstudenten beter voorbereiden op een maatschappij waarin ondernemerschap wordt gevraagd. Daarom heb ik, samen met Micha Hamel, Tom van de Wetering en Sjoer Bergervoet (Career Office) een keuzevak ontwikkeld over ondernemerschap. Een aantal van de lessen worden eveneens door mij verzorgd. Dit vak werd in het studiejaar 2016-2017 aangeboden in het 4e trimester. In het studiejaar 2017-2018 nam Els Stonks de rol van Micha Hamel over en gaven we het vak in het 3e trimester.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen

Periode
december 2016 – juni 2017
december 2017 – april 2018

Procesbegeleiding BiSC

 

Vanuit de kracht van de Werkplek van de 21e Eeuw wil BiSC onderzoeken of er een tool ontwikkeld kan worden die bibliotheken kunnen gebruiken om jongeren die driegen buiten de boot te vallen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling als het gaat om de basisvaardigheden lezen, schrijven en digitaal.

Voor de onderzoek en ontwerp van deze tool is een projectgroep samengesteld met relevante belanghebbenden en experts. Ik ben gevraagd om de kickoff bijeenkomst van deze projectgroep vorm te geven, te begeleiden en hier verslag van te doen. De volgende stap in de ontwikkeling van de tool is het opstellen van een Custumer Journey. Dit wordt begeleid door Karin Prinsen van Blue Jay Experience.

Opdrachtgever
BiSC

Periode
mei 2017 – juni 2017

Adviseur Nieuwe Media

 

In de opmaat naar de verhuizing van de centrale bibliotheek naar de Neude en de opening van een nieuwe vestiging in Leidsche Rijn is bibliotheek Utrecht bezig met planvorming voor haar toekomstige activiteiten. Jeugd, Debat en Nieuwe Media zijn de drie pijlers waarop de komende jaren de focus komt te liggen. De pijler Nieuwe Media is vooralsnog een klein onderdeel in het totale aanbod. Voor nadere invulling van deze pijler is het nodig om hier een heldere visie voor te ontwikkelen. Bibliotheek Utrecht heeft SETUP gevraagd om samen met haar deze visie verder uit te werken tot een roadmap om de komende jaren op door te bouwen. SETUP heeft mij gevraagd om hieraan mee te schrijven.

Opdrachtgever
SETUP > Bibliotheek Utrecht

Periode
april 2017 – juli 2017

Kennissecretaris The Human Touch

 

De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de uitdagingen van vandaag en morgen te lijf te kunnen gaan vraagt de sector om een sterke kennisbasis.

Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Creatieve Industrie ontwikkelt CLICKNL de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de creatieve industrie. Deze agenda schetst de onderwerpen en kennisgebieden waarop de kennisbasis van de creatieve industrie verder versterkt en uitgebreid dient te worden. De KIA geeft daarmee richting aan R&D in de creatieve industrie en inspireert creatieve professionals om met kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen samen te werken aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De Kennis- en Innovatieagenda vormt daarnaast de basis voor het kennis- en innovatiecontract waarin overheid, kennisinstituten en de topsectoren met elkaar afspreken hoe CLICKNL, aan de hand van onderzoek, invulling geeft aan innovatie. De agenda en het innovatiecontract zijn bovendien richtinggevend voor de calls (financiering) voor onderzoek.

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 krijgt invulling langs drie thematische lijnen:

  1. Design for Change: ontwerpen op systeemniveau, gericht op maatschappelijke impact.
  2. The Human Touch: het bereiken, betoveren, en aansporen van mensen; de menselijke maat.
  3. Value Creation: het organiseren en vernieuwen van de waardecreatie in de sector.

Ik ben kennissecretaris van The Human Touch. Dat betekent dat ik het kernteam ondersteun en begeleidt bij het samenstellen van de agenda.

Opdrachtgever
CLICKNL

Periode
april 2017 – oktober 2017

Coach Jij Maakt Het Mee

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het FCP wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

Met Jij Maakt Het Mee (JMHM) wil het FCP aansluiten op ontwikkelingen in de amateurkunstsector en vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Veel mensen maken met groot enthousiasme kunst in hun vrije tijd of zijn actief als erfgoedbeoefenaar. Dat gebeurt steeds minder in traditionele verbanden en meer en meer ad hoc, online of via onverwachte kruisbestuivingen. Met JMHM ondersteunt het FCP bijzondere projecten waar het publiek en de samenleving om vragen. Op het platform kunnen deelnemers, publiek en geïnteresseerden aangeven wat ze belangrijke projecten vinden.

Als JMHM coach wordt ik gekoppeld aan indieners van aanvragen. Zij krijgen zes weken de tijd om hun aanvraag af te maken. In die periode denk ik met hen mee om tot een zo goed mogelijke aanvraag en dus ook om tot een zo goed mogelijk project te komen.

Opdrachtgever
Fonds voor Cultuurparticipatie

Periode
april 2016 – april 2018

Projectcoördinatie Werkplek 21e eeuw

 

De functie van bibliotheken verandert. Een groot deel van de bezoekers gebruikt de bibliotheek als plek om te werken of studeren. Steeds vaker zijn deze bezoekers niet meer lid van de bibliotheek. Bibliotheek Het Eemhuis in Amersfoort en BiSC onderzoeken hoe bibliotheken ook in de toekomst kunnen inspelen op de behoeftes van deze toenemende groep bezoekers en welke alternatieve geldstromen hierop kunnen aansluiten.

BiSC en Bibliotheek Het Eemhuis vroegen Sander Mulder van Yppah om hen in dit onderzoek te begeleiden. Ik heb Sander daarbij geassisteerd en samen met een team van medewerkers van Het Eemhuis en BiSC doorliepen we de volgende fases:

 

 

 

 

Resultaat van dit traject was Het Keilab, een plek in de bibliotheek waar mensen terecht kunnen die zich verder willen ontwikkelen. Het concept van Het Keilab is goed ontvangen en wordt inmiddels doorontwikkeld door Bibliotheek Eemland. Ondertussen richt BiSC zich op het doorontwikkelen van dienst- en software aspecten die ook bij andere vestigingen kunnen worden ingezet.

Mijn taken bestonden uit:

  • het agenderen en voorbereiden van teambijeenkomsten en bijeenkomsten van de stuurgroep
  • het organiseren van de Week van de Zintuigen, een week om gebruikersinzichten te verzamelen
  • het organiseren van een co-reflectiebijeenkomst
  • het schrijven van het eindrapport en de brochure voor Het Keilab

NB: Parallel aan deze opdracht zijn 120 studenten van de opleiding Industrial Design Engineering aan de TU Delft voor het vak Managing Product Innovation in 40 groepen met dit vraagstuk in de weer. Hun proposities dienen ter inspiratie en worden tijdens twee demodagen in DOKDelft gepresenteerd aan het team van Het Eemhuis en BiSC.

Opdrachtgever
Yppah > BiSC & Bibliotheek Het Eemhuis

Periode
augustus 2016 – januari 2017

Projectmanagement Droomstratenmakers

 

Een beter klimaat door mensen te motiveren minder automatisch gebruik te maken van de auto; dat is een van de ambities van Milieudefensie.. Vandaar dat zij aan Open Concept de volgende vraag stelde:

Hoe kunnen we bezoekers van evenementen inspireren om na te denken over de inrichting van hun ideale droomstraat en over alternatieve mobiele oplossingen?

Frank-Jan van Lunteren (Collageboys), Gerwin de Vries (LINT Landscape Interventions) en ik hebben in een brainstorm met Milieudefensie ervoor gekozen om de bezoekers van evenementen te laten werken aan een grote gezamenlijke Droomstraat. We vragen mensen om te reageren op wat er ligt: wat zou jij anders doen? Om de discussie op dit vlak extra te stimuleren kunnen de begeleiders zo nu en dan een prikkelende casus of vraag inbrengen. De Droomstraat is vervolgens geproduceerd door de mannen van LINT. Ik verzorgde het projectmanagement.

De Droomstraat is inmiddels in actie geweest tijdens Open Street in Rotterdam en de Culturele Zondag Win-Win in Utrecht.

Droomstraat

Hier testen we de bètaversie van de Droomstraat in de tuin van VechtclubXL

Opdrachtgever
Open Concept > Milieudefensie

Periode
augustus 2016 – oktober 2016

Projectleiding Louche Apparaten

 

In Louche Apparaten onderzoekt SETUP een wereld waarin apparaten niet alleen slim zijn, maar ook brutaal en bijdehand. Steeds meer van onze alledaagse apparaten worden namelijk deel van het Internet of Things (IoT). Als entiteit communiceren ze met andere personen en objecten, en nemen ze op basis hiervan ook autonome beslissingen. Neutraal zijn ze echter niet; gekoppeld aan omvangrijke big-data-bronnen, liggen algoritmische scores en rankings immers altijd op de loer. Wat als ze ons discrimineren of andermans norm opleggen?

SETUP wil het debat over de impact van IoT en smart cities voeden door met eigen dubieuze apparaten nieuwe, verrassende toekomstbeelden neer te zetten. Dit project had in juni 2016 zijn kick-off met een Louche Apparaten Lounche tijdens De Zwarte Markt voor Kennis bij de Brakke Grond in Amsterdam. Daarna zijn drie kunstenaars aan de slag gegaan met hun eigen Louche Apparaat om deze vervolgens te exposeren tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. De apparaten zijn:

In de week voor de kick-off werd ik bij Louche Apparaten betrokken. Ik heb de laatste sprekers voor het programma geregeld en de pre-productie op mij genomen. Vervolgens heb ik als projectleider:

Vanaf september kregen we versterking van stagiair Jessy Snikkers en veranderde mijn rol in begeleider van haar stage. Meer informatie over Louche Apparaten is te vinden op de site van SETUP en de site van de Dutch Design Week.

Opdrachtgever
SETUP

Periode
juni 2016 – november 2016

Projectleiding Privacyrede & Data Diner

 

In de Privacyrede vraagt SETUP jaarlijks een expert om zijn of haar visie te geven op het begrip privacy en de invloed van technologie hierop. Dit jaar werd de rede uitgesproken door prof. dr. Mireille Hildebrandt. Onder de titel ‘Altijd bij de Les‘ ging zij in op privacy in het onderwijs. In 2014 werd de rede uitgesproken door Hans de Zwart en in 2015 door Hans Schnitzler. De Privacyrede wordt in samenwerking met Studium Generale georganiseerd.

Nieuw dit jaar is een voorprogramma dat toewerkt naar de privacyrede: een Data Diner dat in samenwerking met SURF is georganiseerd. Samen met speciaal hiervoor genodigde gasten gingen SURF en SETUP onder het genot van een diner in gesprek over datavraagstukken en de impact van privacy op het onderwijs. Het eten en de presentatie ervan droeg bij aan het gesprek en zorgde steeds voor nieuwe perspectieven op het onderwerp. Het Data Diner werd geproduceerd door Cornelis Serveert en vond plaats in FOTODOK.

Als projectleider zorgde ik als ‘spin in het web’ voor de afstemming tussen alle betrokken partijen en was ik verantwoordelijk voor het bewaken van planning en budgetten. Daarnaast heb ik de samenwerking met SURF opgezet en vormgegeven en FOTODOK gevonden als locatie voor het diner.

Data Diner 2016

Leuk om de Privacyrede nog eens na te lezen en de foto’s die Sebastiaan ter Burg heeft gemaakt van het diner en de rede te bekijken!

Opdrachtgever
SETUP

Periode
juni 2016 – september 2016

Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving